background
paper pen Air Ais Air Ais letter letter letter Eu-ceartas Ait
Iain Tormod MacDhòmhnaill
Eu-ceartas Ait le Cairistiona Stone.

Leugh an sgeulachd