background
paper pen Air Ais Air Ais letter letter letter An Duine Dubh
Coinneach Mac a’ Ghobhainn
Dòmhnall MacLeòid
Linda NicLeòid
Maureen NicLeòid
An Duine Dubh le Iain Mac a’ Ghobhainn

Èist ris an sgeulachd

Leugh an sgeulachd

Goireasan taic Stòrlann

Clioc an-seo airson goireasan taic StòrlannFileantaich Ìre 4-7

Clioc an-seo airson goireasan taic StòrlannLuchd Ionnsachaidh 6-7