background
paper pen Air Ais Air Ais letter letter letter Briseadh na Cloiche
Laura NicIllinnein
Tristan ap Rheinallt
Catriona NicIain
John James Mac a’ Bhreatannaich
Mòrag NicNèill
Seònaid NicDhòmhnaill
Briseadh na Cloiche le Iain Moireach

Èist ris an sgeulachd

Leugh an sgeulachd

Goireasan taic Stòrlann

Clioc an-seo airson goireasan taic StòrlannFileantaich Ìre 4-7