An Sgeulachd Ghoirid

Chaidh na dealbhan agus an obair dealbhadh airson An Sgeulachd Ghoirid a dhèanamh le Ailig MacMhathain.

Taing gu Stòrlann airson cead ceangal a chur gu na goireasan teagaisg aca agus na faidhlichean fuaim a chlàr iad.

Bu mhath leam cuideachd taing a thoirt do dh’ Acair airson cead a’ chiad fhoillseachadh de Ann am Bosnia le Iain Mac a’ Ghobhainn a nochd anns an leabhar Seallaidhean Sùla ann an 1996.

Nochd grunn de na sgeulachdan seo an toiseach ann an Gairm agus bu mhath leam taing a thoirt do John Storey aig Comhairle nan Leabhraichean airson cead na sgeulachdan a chleachdadh.

Taing sònraichte gu Stephen Murchadh MacLeòid a bha ag obair còmhla ris an t-Aonad fad mìosan an t-samhraidh (2012) agus a chuidich gu mòr ann a bhith a’ lorg daoine agus ann a bhith a’ clàradh na agallamhan.

Taing Gu Na Ùghdaran Agus Dàimhean An Luchd-sgrìobhaidh:

Mgr. Iain Moireach airson Briseadh na Cloiche agus Feòil a’ Gheamhraidh. (Nochd a’ chiad fhoillseachadh de Bhriseadh na Cloiche an toiseach ann am Briseadh na Cloiche ann an 1970 agus Feòil a’ Gheamhraidh ann an Gairm 54 ann an 1966).

Mgr. Dòmhnall Iain MacÌomhair airson Na Bleideagan (a’ chiad fhoillseachadh ann an Camhanaich, buidheann foillseachaidh nan Eileanan an Iar, 1982).

A Bh-ph Donalda NicEanraig airson Bùrn, A’ Dol Dhachaigh, An Coigreach, An Duine Dubh agus Ann am Bosnia. (Nochd Bùrn agus An Duine Dubh an toiseach ann am Bùrn is Aran ann an 1960, Ann am Bosnia ann an Seallaidhean Sùla, Acair, 1996 agus A’ Dol Dhachaigh ann an 1973, anns an 'An-t-Adhar Ameireaganach ' foillsichte le Club Leabhar.

A’ Bh-ph Annot NicAonghais airson Aon Fheasgar (a’ chiad fhoillseachadh ann an Gairm 24, 1958).

A’ Bh-ph Carol NicThòmais airson Mar Chuimhneachan (a’ chiad fhoillseachadh ann an Gairm 31, 1960).

Taing sònraichte gu gach neach a ghabh pàirt sa phròiseact seo:

Anna Frater
Catrìona Dunn
Chriselle Bain
Angela Weir
Ruairidh MacÌomhair
Tristan ap Rheinallt
Iain Urchardan
Muriel Urchardan
Catrìona Rothach
Cairistiona Primrose
Coinneach Mac a’ Ghobhainn
Chrissy Nic an Lèigh
Janet NicPhàil
Jean NicEachan
Alice NicAmhlaigh
Peigi Townsend
Màiri Bell Nic an t-Saoir
Mòrag NicNèill
Màiri Anna Fhearghasdan
Jessica Fhearghasdan
Sarah Fhearghasdan
John James Mac a’ Bhreatannach
Laura NicIllinnein
Catrìona Moireach
Cairistiona Primrose
Donna Màiri NicÌomhair
Donna NicDhòmhnaill
Tormod MacArtair
Seònaid NicDhòmhnaill
Dòmhnall MacLeòid
Catrìona Nic a’ Phì
Catrìona NicIain
Morna Nic a' Bhuidseir
Maureen NicLeòid